รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ หน้ากาก ของ TBY jeans จำนวน 100 ชิ้น

 1. ปาณิภา สินสิริคุณากร
 2. นุชรัตน์ เอกทรัพย์สิริ
 3. ทิพวรรณ รู้ดี
 4. สุภัคชญา รักษ์งาม
 5. ปิยศักดิ์ จันทวงศ์
 6. สุกัญญา ใจเปี่ยม
 7. Sakol Kanthamoon
 8. สุทธิศักดิ์ อนันตพิบูล
 9. ชุติมา เกื้อคลัง
 10. ภวดี วรวัฒนกุล
 11. อนงค์วรรณ ปองศรีรัชต์
 12. สุรีรัตน์ ชมประเสริฐ
 13. อิงควรณ์ ลลิตหาญจน์เศวต
 14. ศวิตา กิตติเนาวรัตน์
 15. รมิดา ธนธนวัฒน์
 16. จีรวรรณ ขำเมือง
 17. วิลาศ ปริญญานิยม
 18. Thanatcha Kanthamoon
 19. พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
 20. Khanittha Kanthamoon
 21. กำธร กิตติเนาวรัตน์
 22. ณัฐสุวรรณ บัวงาม
 23. ปรียานุช บุญเลิศเกิดมณี
 24. ธัญนัดดา ดอกรัก
 25. เดชา เผือกร่มโพธิ์
 26. ณัฐธยาน์ สังวรณ์กิจ
 27. ทิพวัลย์ นกแก้ว
 28. สันต์ฤทัย เสนามงคล
 29. กุลพัชร ชอบทองหลาง
 30. ณัฐสุดา บัวงาม
 31. ฉัตรปวีณณ์ ธนธนวัฒน์
 32. นั่งคี้ แซ่ก๊วย
 33. อริยพงษ์ เสนามงคล
 34. สุรินทร์ ใบศรี
 35. ศักดิ์นภา ศักดิ์เกษมศานติ์
 36. ภาวัต ปาลวัฒน์
 37. นงลักษณ์ ชัยวุฒิธร
 38. ทิพย์สุดา บุญชื่น
 39. สวพร ใบศรี
 40. สุขสันต์ มีสี
 41. เกียรติศักดิ์ ระเบียบโคกสูง
 42. กิ่งแก้ว โชประการ
 43. หทัยวรรณ คงมีสุข
 44. ลาภินี เล้าเจริญเสริม
 45. ไรวินทร์ ณัฎฐ์ชยานนท์
 46. สาลี่ แซ่จึง
 47. จิราภร เจริญเห็น
 48. ชูศักดิ์ เปลี่ยวโต
 49. มัลลิกา บัวผัน
 50. มนตา แบนไทย
 51. วรรณี มหาเจริญลาภ
 52. ประดิภัทร์ พุทธพงษ์
 53. สถาพร พ่วงขาว
 54. ณัฐพล ชวนะนนท์
 55. ธนนท์ นานิล
 56. กุลฑิกา ยศวิชัย
 57. พิชิตชัย ไชยบุญญานุภาพ
 58. ณัฎฐา วงสกุล
 59. ธีรพัชญ์ มาคง
 60. เกษร โมสิกะ
 61. วรีรัตน์ เลิศวรายุทธ์
 62. ณิชปวีณ์ สกลขจรเกียรติ
 63. นิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
 64. อรทัย พูนจันทึก
 65. ศิริวรรณ พุฒประเสริฐ
 66. กัญญาพัชญ์ กิ่งเดช
 67. ปัทมาภรณ์ ริ่น
 68. ณัฏฐ์ศศิ ศรีสมบูรณ์
 69. ประทุม งามจันทร์
 70. ปัทมา กะเปีย
 71. อุบลพรรณ สมฤทธิ์
 72. นภาพร ตันประทุมวงษ์
 73. ความสุ นิลยาน
 74. อนุสรา มณฑา
 75. อัครเดช ม่วงมี
 76. ฐิตารีย์ จิจรประทุม
 77. อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต
 78. พรวรรธนา จิ้มลิ้ม
 79. นภัทร์ ตันประทุมวงษ์
 80. รัตน์วรา สุดาเดช
 81. ศรีสอาด ปานสง่า
 82. ชีวานนท์ วัฒนาสราญลักษณ์
 83. ยุพิน สนสาย
 84. ไอยเรศ พูนพัฒนะนนท์
 85. ชนาธิป แก้วเนิน
 86. อรวรรณ วิทูรกิตติกุล
 87. สมสุข จืนดานลินี
 88. กุลณสร ธัญวณิชกุล
 89. ชาลินี พรหมใจบุญ
 90. สุรชา ปานสง่า
 91. พชรมน ภรนพภัสสร
 92. กุหลาบ วงศ์สวัสดิ์
 93. พวงผกา หนองแก้ว
 94. ชัยเวทย์ สารคุณประดิษฐ์
 95. ศิรินญา ภูมิโคกรักษ์
 96. ภัทรานิษฐ์ ธัญวณิชกุล
 97. โสภิดา พนานุสรณ์
 98. วิชัย ศรีสุขสด
 99. จักรกฤษณ์ ปัญโญ
 100. ณัชภัสส์ แดงกลัด