คาถาเปิดดวง ประจำวันเกิด

สวดมนต์คืนวันข้ามปี ขอให้สิ่งดี ๆ จงเกิดขึ้นกับตัวเรา

คนเกิดวันอาทิตย์

(ท่องเพื่อเสริม ให้การเงินดีขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายที่มีจะเบาลง)

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุต ตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละ ยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะ โม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

(ท่องตามกำลังวัน วันอาทิตย์ มีกำลังวัน 6)ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ให้มีการเงินดีขึ้นภาระค่าใช้จ่ายจงเบาลง หมดหนี้หมดสิน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือด้วยเทอญ

คนเกิดวันจันทร์

(ท่องเพื่อเสริม เรื่อง สุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ปราศจากโลกภัย ไข้เจ็บ)

พระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปิ นัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

(ท่องตามกำลังวัน วันจันทร์ มีกำลังวัน 18)ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ให้มีสุขภาพ ร่างกายที่ดีขึ้นหมดทุกข์หมดโศก ไร้โรคภัย ไข้เจ็บ มีชีวิตที่สดใสด้วยเทอญ

คนเกิดวันอังคาร

(ท่องเพื่อเสริม สติ ปัญญา และอารมณ์ ที่จะส่งผลให้การใช้ชีวิตเกิดการติดขัด ให้อุปสรรคหายไป)

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฏิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

(ท่องตามกำลังวัน วันอังคาร มีกำลังวัน 8) ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ให้มีสติ มีปัญญาที่มากขึ้น มีอารมณ์ที่สงบเย็น ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ทุกข์ใจ หรือร้อนใจใดๆ ด้วยเทอญ

คนเกิดวันพุธกลางวัน

(ท่องเพื่อเสริม สุขภาพในเรื่องของ อาการแพ้ต่างๆ ให้ไม่หนักหนา แล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยดี)

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

สัพพาสีวสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะ ปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปริตตันตัมภะ ณามะ เห

(ท่องตามกำลังวัน พุธกลางวัน มีกำลังวัน 17)ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ให้มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เจ็บไข้ ได้ป่วย หรือทำให้จิตใจต้องเป็นทุกข์ ด้วยเทอญ

คนเกิดวันพุธกลางคืน

(ท่องเพื่อเสริม สุขภาพในเรื่องของ การเครียดจากปัญหาต่างๆ ให้สามารถก้ามข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้)

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

ยัสสานุภาเวน ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิง สะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

(ท่องตามกำลังวัน วันพุธกลางคืน กำลังวัน 12) ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ให้มีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิตปราศจากความเครียดหรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้วยเทอญ

คนเกิดวันพฤหัสบดี

(ท่องเพื่อเสริม เรื่องการงาน เมื่อเจอปัญหา ก็จะมีสติในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี)

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นะ ททะยา เตนะ สัเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะ มนุตตระรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริ ยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชะตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัย หัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

(ท่องตามกำลังวัน วันพฤหัสบดี มีกำลังวัน 19) ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ให้การงานดีขึ้น มีความก้าวหน้ามีความมั่นคง ไร้ปัญหา อุปสรรคใดๆในการทำงาน และมีสติในการแก้ปัญหา ให้ผ่านพ้นไปได้ ด้วยเทอญ

คนเกิดวันศุกร์

(ท่องเพื่อเสริม ความรัก ความเมตตาให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา เพื่อเปิดรับโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆนั่นเอง)

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปริสานัญจตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิ มะหาวีโร ปริตตันตัมภะณามะ เห

(ท่องตามกำลังวัน วันศุกร์ มีกำลังวัน 21) ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป พบเจอแต่คนที่ดี คนที่จริงใจคนที่มีความเมตตา ขอให้ได้พบเจอกับโอกาสดีๆ สิ่งดีๆ ในทุกเรื่องราว ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของลูก ด้วยเทอญ

คนเกิดวันเสาร์

(ท่องเพื่อเสริม เรื่องของโชคลาภ ที่มาจากการงาน หรือจากการช่วยเหลือของคนรอบข้างนั่นเอง)

พระประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชา

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณังชีวิตา โวโร เปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

(ท่องตามกำลังวัน วันเสาร์ มีกำลังวัน 10) ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบ ให้อธิษฐาน และกล่าวดังนี้

ขอให้ลูก นับแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ให้มีแต่โชค กับลาภ เข้ามาไม่หยุดขอให้การงานมีแต่ดีกับดีขึ้นไป ทำสิ่งใดก็ขอให้มีคนคอยช่วยเหลือ และสนับสนุนจนสำเร็จดังใจหวัง ด้วยเทอญ