ตัวอย่างลายเซ็นที่มีภาวะหนี้สิน!!! ฉบับ ซินแสเป็นหนึ่ง