Q : ตู้เย็นอยู่ตรงกับประตูห้องนอน ส่งผลเสียกับฮวงจุ้ยหรือไม่

A : ถ้าเราได้ใช้ประโยชน์ และมีระยะห่างที่เหมาะสม ก็ไม่มีผล กับฮวงจุ้ยค่ะ แต่ให้ระวังเรื่องของความร้อนนะคะ