ลายเซ็นที่เสี่ยงต่อภาระนิ่งเงียบ – ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง

ตัวอย่างลายเซ็นที่ไม่ดี ส่งผลให้มีปัญหารอบด้าน