ลำดับ การวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง

ชั้นบนสุด

วางพระประธานหรือพระพุทธรูป

ชั้นที่สอง

วางองค์เทพต่าง ๆ เทพจีนอยู่ฝั่งซ้าย เทพพราหมณ์ฝั่งขวา

ชั้นที่สาม

วางพระอาจารย์ หรือเกจิอาจารย์ทั้งหลาย

ชั้นที่สุดท้าย

วางพระบรมรูปปั้นพระมหากษัตริย์