เป็นหนึ่งเรื่องลายเซ็น “ลายเซ็นที่มีรูปดาว/หัวใจ” – ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร