วันอาสาฬหบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

1. เลือกพิกัดที่จะไป วัดไหนปัง วัดไหนจึ้ง

2. ก่อนไปควรชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ แนะนำแต่งกายสุภาพ

3. เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน จัดช่อให้เริ่ด

4. เมื่อถึงวัดควรสักการะพระพุทธรูปองค์พระประธาน เพื่อตั้งจิตก่อนเวียนเทียน

5. จุดธูปเทียน พร้อมถือดอกไม้ พนมมือ เตรียมเวียน

6. เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมบทสวด ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ

7. ขณะเวียนรักษาระยะห่าง ทั้งกันโควิด และธูปจิ้มคนข้าง ๆ 

8. เมื่อเวียนครบ นำธูปเทียน ดอกไม้ไปวางตามจุดที่วัดเตรียมไว้

บทสวดขณะเวียนเทียน

รอบที่ 1 ระลึกถึงพระพุทธคุณ : อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

รอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรมคุณ : สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

รอบที่ 3 ระลึกถึงพระสังฆคุณ : สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ