9 จุด ปิดทองพระเสริมชีวิตให้เป็นสิริมงคล

  1. เศียร เสริมความคิด ความรอบรู้
  2. ใบหน้า เสริมความมีสง่าราศี ผู้คนเมตตา
  3. หน้าอก เสริมส่งจิตใจให้ผ่องใส เป็นสุข
  4. ท้อง เสริมให้มีกินมีใช้ ไม่ติดขัด
  5. สะดือ เสริมให้เงินเพิ่มพูน มีเก็บมีออม
  6. มือ เสริมให้หยิบจับอะไรก็มีแต่สิ่งดี ๆ
  7. เท้า เสริมความก้าวหน้าต่าง ๆ ในชีวิต
  8. ฐานพระองค์ เสริมให้ชีวิตมีแต่ความแข็งแรง มั่นคง
  9. หลัง เสริมให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่พบเจอไปได้