Q : บริเวณหน้าบ้านมีต้นไม้ จะส่งผลต่อฮวงจุ้ยหรือไม่

A : ไม่มีผล ต่อฮวงจุ้ย เพราะต้นไม้ให้ ความร่มรื่น แต่ต้อง ระวัง รากไม้ชอนไชพื้นจนพัง และใบไม้อาจร่วงบ่อยค่ะ