Q : บันไดที่มีช่องหรือมีรูส่งผลกับฮวงจุ้ยหรือไม่ ?

A : เป็นเพียงกุศโลบายของ คนสมัยก่อน เพราะเวลาที่คนกำลังขึ้นแล้วมีคนมองขึ้นมาจะดูไม่งาม และเวลาที่ทำอะไรหล่นตรงบันไดอาจสูญหายได้นั่นเองค่ะ