Q : หัวเตียงอยู่ตรงกับประตู ส่งผลกับฮวงจุ้ยอย่างไร ?

A : จะทำให้เจ้าของห้องรู้สึกเหมือนต้องเตรียมตัวหันไปมองอยู่ตลอด อาจส่งผลให้เจ้าของห้องมีนิสัยขี้ระแวงและไม่ปล่อยวางได้