Q : ห้ามเหยียบธรณีประตู จะถูกธรณีสูบจริงไหม ?

A : ไม่เป็นความจริง เป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อน ที่ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ และการเหยียมบ่อย ๆ ก็อาจเกิดการพังเสียหายได้