Q : โต๊ะทํางานอยู่ตรงกับประตูห้องน้ํา ส่งผลกับฮวงจุ้ยอย่างไร

A : ให้คํานึงถึงเรื่องกลิ่น ความชื้น และอุปสรรคในการใช้งาน ถ้าไม่มี 3 สิ่งนี้ก็ไม่มีผลใด ๆ ค่ะ