ห้อยพระกี่องค์ถึงจะดี

การห้อยพระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและความสบายใจ เมื่อตั้งใจทำสิ่งใดจะช่วยเสริมความมั่นใจยิ่งขึ้น จึงไม่มีข้อห้าม หรือข้อกำหนดแต่อย่างใดว่าจะห้อยพระกี่องค์  จำนวนจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ก็ได้ ตามความสะดวกสบายใจของเรา

การเรียงลำดับการห้อยพระ

ตามหลักแล้วให้เรียงตามเนื้อนาบุญของพระแต่ละองค์ ตามหลักชั้นยศ อายุปี เริ่มจากลำดับแรกสุด คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ครูบาอาจารย์ สุดท้ายคือ ฆราวาส เช่น พระมหากษัตริย์ 

4 สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ

1. ตั้งจิตมั่นอธิษฐาน

2. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

3. สวดบทคาถาอัญเชิญพระ

“สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง

อรหันตานัญ จะเตเชนะ รักขังพันธามิ สัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ”

(สวด 3 จบ)

4. ให้ขอพรในสิ่งที่ตั้งใจ

“ลูก…(ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด)…ในวันนี้ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงช่วยดลบันดาลให้ลูกประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยเทอญ”

สิ่งที่ควรทำหลังถอดพระ

1. สวดบทขอขมาพระรัตนตรัย 

“อุกาสะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะ เม ภันเต”

ลูก…(ชื่อตนเอง)…ขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในตลอดทั้งวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณที่เมตตาคุ้มครองลูกมาตลอดวัน ขอพระเมตตาคุ้มครองลูกตลอดคืน ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกตลอดกาลนานเทอญ